ARTIST

共愛学園前橋国際大学 奥田ゼミ

Kyoai Gakuen University OKUDAPSYLAB
共愛学園前橋国際大学 奥田ゼミ
群馬

2021町民アートプロジェクトへ参加

共愛学園前橋国際大学の心理学(青年心理学・教育心理学・社会文化心理学)を専門としたゼミです。

Laboratory of Psychology (Adolescent Psychology, Educational Psychology, Socio-Cultural Psychology), Kyoai Gakuen University, Gunma, Japan.

ARTWORKS